Privacyverklaring Stichting GEZond Leiden

Binnen onze stichting hechten wij er veel belang aan dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee we u kunnen identificeren, bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer, naam en adresgegevens, maar ook gegevens over uw gezondheid en medicatie- en/ of hulpmiddelengebruik. Om u kwalitatief optimale zorg te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat uw gegevens worden opgenomen en bewaard in ons zorgsysteem.
Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Als u gebruik maakt van diensten van Stichting GEZond Leiden dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met een zorgverlener, via de mail of via een verwijsbrief.

Denk hierbij aan: 
• Naam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• BSN
• Telefoonnummer / mobiel nummer
• Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
• E-mailadres
• Medische gegevens die van belang zijn


Waarom is dat nodig? 

Stichting GEZond Leiden heeft persoonsgegevens nodig voor het kwalitatief goed uitvoeren van haar werkzaamheden. Via beveiligd netwerk kunnen wij contact hebben met andere zorgverleners, bijvoorbeeld uw huisarts, de apotheek of uw zorgverlener in het ziekenhuis.
Verder gebruiken wij de persoonsgegevens om rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar de door ons geleverde zorg te declareren.

De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de zorg behandeling. Hiertoe zijn wij verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Delen met anderen

Stichting GEZond Leiden zal persoonsgegevens indien nodig en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan een verwijzer en/of overdracht naar een andere instelling). Wij hebben met andere zorgverleners in overeenkomsten afspraken gemaakt ten behoeve van veilige gegevensoverdracht. Hierbij kunt u denken aan een beveiligde ICT-omgeving, waarin rapportages en verwijsbrieven met zorgverleners op een veilige manier kan worden gedeeld.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen.

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Hiertoe kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen. Dit kan eenvoudig via het sturen van een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of door telefonisch contact op te nemen via 071-5162532. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op.

Vragen?

Voor algemene informatie over privacy, over de AVG en over beveiliging verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Voor specifieke vragen of opmerkingen over uw privacy bij Stichting GEZond Leiden of de beveiliging van onze systemen kunt u contact met ons opnemen.